ZÁRUKA A PRAVIDLÁ VRÁTENIA TOVARU

TÁTO ZÁRUKA A TIETO PRAVIDLÁ VRÁTENIA TOVARU VÁM DÁVAJÚ ŠPECIFICKÉ ZÁKONNÉ PRÁVA. MÔŽETE MAŤ AJ INÉ ZÁKONNÉ PRÁVA, KTORÉ SA LÍŠIA V ZÁVISLOSTI OD KRAJINY. OKREM PRÍPADOV POVOLENÝCH ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ AMAZFIT NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NEPOZASTAVUJE INÉ ZÁKONNÉ PRÁVA, KTORÝMI MÔŽETE PODĽA ZÁKONOV SVOJEJ KRAJINY DISPONOVAŤ. ABY STE PLNE POROZUMELI SVOJIM PRÁVAM, MALI BY STE SA OBOZNÁMIŤ SO ZÁKONMI SVOJEJ KRAJINY.

NA ČO SA VZŤAHUJE TÁTO ZÁRUKA?

ZÁRUKA A PRAVIDLÁ VRÁTENIA TOVARU („záruka“) spoločnosti Amazfit sa vzťahujú iba na nové a fyzické produkty značky Amazfit zakúpené v našom online obchode alebo u autorizovaných predajcov („produkt“). Registrácia produktu nie je podmienkou splnenia podmienok záruky, no niektoré produkty značky Amazfit sú plne funkčné, iba ak sú pripojené k účtu aplikácie Amazfit. Aby ste mali istotu, že produkt je pravý a chránený zárukou, nakupujte priamo z nášho online obchodu alebo u autorizovaného predajcu.

Táto záruka ručí za bezchybnosť materiálu či výroby produktu počas bežného používania v trvaní jedného (1) roka od dátumu kúpy pôvodným zákazníkom, ktorý si zakúpil nový, chránený produkt z online obchodu Amazfit alebo od autorizovaného predajcu („zákazník“ alebo „vy“), („záručná doba“). Túto záruku nemožno prepísať ani preniesť na žiadneho ďalšieho kupujúceho.

AKÉ SÚ NAŠE POVINNOSTI?

Ak počas záručnej doby odošlete žiadosť o záručný servis v súlade s touto zárukou, spoločnosť Amazfit podľa vlastného uváženia:

(i)              opraví produkt použitím nových alebo použitých súčiastok, ktoré spĺňajú štandardy kvality spoločnosti Amazfit;

(ii)            nahradí produkt novým produktom alebo repasovaným produktom, ktorý spĺňa štandardy kvality spoločnosti Amazfit.

Všetky opravené či vymenené produkty sú chránené dlhšou z nasledujúcich záručných dôb: buď zostávajúcou záručnou dobou alebo 90 dní od doručenia opraveného či vymeneného produktu zákazníkovi.

AKO ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS?

Skôr než požiadate o záručný servis, vyhľadajte naše online možnosti pomoci na stránke https://support.amazfit.com/en/ a oboznámte sa s nimi. Ak po využití týchto možností produkt stále nefunguje, kontaktujte našich autorizovaných predajcov, u ktorých ste produkt kúpili, alebo, ak je to možné, autorizované servisné stredisko spoločnosti Amazfit.

VÝNIMKY ZO ZÁRUKY:

Táto záruka je obmedzená a nevzťahuje sa na:

(i)              bežné opotrebovanie;

(ii)            estetické poškodenie vrátane (nie však výlučne) škrabancov, preliačenín a zlomených plastových častíc v oblasti portov, pokiaľ v dôsledku chybného materiálu či výroby produktu nedošlo k zlyhaniu;

(iii)          chyby a poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, nehodou (vrátane, bez obmedzenia, kolízií, požiaru, záplavy, zemetrasenia a rozliatia jedla či tekutín), zanedbaním, zneužitím, úpravou, neobvyklým preťažovaním, modifikáciou, nesprávnou alebo neoprávnenou opravou, inštaláciou, zapojením alebo testovaním, nesprávnym skladovaním, používaním s nevhodnými zariadeniami, softvérom alebo službami;

(iv)           používanie, ktoré nie je v súlade s technickými špecifikáciami produktu;

(v)            poškodenie spôsobené zariadením tretej strany, spolu s ktorým bol produkt používaný;

(vi)           komerčné použitie či opätovný predaj;

(vii)         použitie na medicínske, zdravotné či liečebné účely;

(viii)       funkcie či výkonnostné parametre vzťahujúce sa na akýkoľvek softvér alebo služby nad rámec bežného používania produktu, ktoré sú v súlade s technickými špecifikáciami spoločnosti Amazfit alebo sprievodnou dokumentáciou produktu;

(ix)           produkt vrátený s odstránenými, poškodenými alebo upravovanými štítkami (vrátane sériového čísla produktu) či s akýmikoľvek úpravami (vrátane neautorizovaného odstránenia akéhokoľvek komponentu či vonkajšieho krytu).

Na účely objasnenia a bez obmedzenia všeobecnej platnosti predchádzajúcich výnimiek táto záruka nezahŕňa žiadne konkrétne záruky týkajúce sa času prevádzky alebo nepretržitej dostupnosti, funkcií zabezpečenia údajov aplikácií alebo online účtov alebo toho, že akýkoľvek softvér, firmvér alebo online stránky budú fungovať bez prerušenia alebo chýb. Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na stratu údajov. Údaje si pravidelne zálohujte, zapisujte alebo tlačte. Náklady na obnovenie údajov, odstránenie a inštaláciu nie sú v rámci tejto záruky vymáhateľné. Okrem prípadov uvedených v tejto záruke spoločnosť Amazfit neposkytuje žiadne výslovné ani predpokladané záruky alebo vyhlásenia týkajúce sa produktu alebo akéhokoľvek pripojeného softvéru či online služieb.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

V ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI SÚ TÁTO ZÁRUKA A UVEDENÉ MOŽNOSTI NÁPRAVY VÝLUČNÉ A NAHRÁDZAJÚ VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, MOŽNOSTI NÁPRAVY A PODMIENKY, ČI UŽ ÚSTNE, PÍSOMNÉ, ZÁKONNÉ, VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ. SPOLOČNOSŤ AMAZFIT ODMIETA VŠETKY ZÁKONNÉ A PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A ZÁRUK PROTI SKRYTÝM ČI LATENTNÝM CHYBÁM, V ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI.

V RÁMCI TEJTO ZÁRUKY SPOLOČNOSŤ AMAZFIT NEPREBERÁ S VÝNIMKOU ROZSAHU VYŽADOVANÉHO PLATNÝMI ZÁKONMI ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK OSOBITNÉ, NEPRIAME, NÁHODNÉ, TRESTNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY AKEJKOĽVEK POVAHY VRÁTANE, NO NIE VÝLUČNE, STRATY ZISKU ALEBO PRÍJMOV, STRATY ÚDAJOV, ZÁNIKU VYUŽITIA PRODUKTU ALEBO AKÉHOKOĽVEK SÚVISIACEHO ZARIADENIA, NÁKLADOV NA AKÝKOĽVEK NÁHRADNÝ TOVAR ALEBO NÁHRADNÉ ZARIADENIE, ZÁNIKU VYUŽITIA PRODUKTU POČAS OBDOBIA, KEĎ SA VÝROBOK OPRAVUJE, NÁROKOV TRETÍCH STRÁN ALEBO AKÝCHKOĽVEK INÝCH ŠKÔD VYPLÝVAJÚCICH Z PORUŠENIA ALEBO ÚDAJNÉHO PORUŠENIA TEJTO ZÁRUKY SPOLOČNOSŤOU AMAZFIT, ALEBO PORUŠENIA POUŽÍVANIA PRODUKTU SPOLOČNOSŤOU AMAZFIT, BEZ OHĽADU NA FORMU ŽALOBY, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, DELIKTU (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI) ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ PRÁVNEJ ALEBO SPRAVODLIVEJ TEÓRIE.

VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE SA NEVZŤAHUJE NA ZODPOVEDNOSŤ ZA SMRŤ ALEBO UJMU NA ZDRAVÍ SPÔSOBENÚ NEDBALOSŤOU, ZA PODVOD ALEBO PODVODNÉ SKRESLENIE ALEBO, V ROZSAHU, V AKOM V AKEJKOĽVEK KONKRÉTNEJ JURISDIKCII NEMÔŽE BYŤ TAKÁTO ZODPOVEDNOSŤ OBMEDZENÁ ALEBO VYLÚČENÁ, PODĽA PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV, NA AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ ZA HRUBÚ NEDBANLIVOSŤ ALEBO ÚMYSELNÉ PORUŠENIE POVINNOSTÍ. SPOLOČNOSŤ AMAZFIT ODMIETA AKÉKOĽVEK VYHLÁSENIE, ŽE BUDE SCHOPNÁ OPRAVIŤ AKÝKOĽVEK PRODUKT AMAZFIT V RÁMCI TEJTO ZÁRUKY ALEBO VYMENIŤ PRODUKT AMAZFIT BEZ RIZIKA ALEBO STRATY INFORMÁCIÍ ULOŽENÝCH V PRODUKTE.

VŠEOBECNÉ

Ak sa zistí, že ktorákoľvek časť tejto záruky je protiprávna, nevynútiteľná či neplatná, ostatné časti záruky zostanú naďalej v plnej platnosti. Záruka sa riadi a vykladá v súlade so zákonmi krajiny, v ktorej bol produkt spoločnosti Amazfit kúpený. Žiadny predajca, zástupca či zamestnanec spoločnosti Amazfit nemá právo do tejto záruky zasahovať, ani do nej nič pridávať.